Η φιλοσοφία μας

 

Πιστεύουμε ότι τα άτομα που λαμβάνουν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας θα πρέπει να είναι ενεργοί συμμετέχοντες στη διαδικασία αποκατάστασης και πρέπει να τους κατευθύνουμε στο πως να αυτο-διαχειρίζονται τις ανάγκες της υγείας τους. Η κλασσική φυσικοθεραπεία όπου ο ασθενής είναι παθητικός δεκτής διαφόρων φυσικών μέσων(διαθερμίες, υπέρηχο κτλ.) χωρίς την επίβλεψη του φυσικοθεραπευτή είναι ενάντια στης κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας, που προτρέπει στην ενεργητική συμμέτοχη των ασθενών στην θεραπεία και στην καθημερινή άσκηση.

Από τα πολλά θεραπευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τους φυσικοθεραπευτές, η χειροθεραπεία (manual therapy) είναι βασικό στοιχείο και βρίσκεται στο επίκεντρο των πλάνων θεραπείας που προσφέρουμε ,τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση , την αποκατάσταση της λειτουργίας και στην πρόληψη της κινητικής δυσλειτουργίας ενός ατόμου.

Είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής μας να έχουμε την ικανότητα να διεκπεραιώνουμε τις καθημερινές σωματικές μας δραστηριότητες χωρίς πόνο και χωρίς βοήθεια ,ανεξάρτητα από την ηλικία. Τα θεραπευτικά προγράμματα αποκατάστασης εφαρμόζονται από φυσιοθεραπευτές - manual therapists και είναι εξατομικευμένα στις μοναδικές ανάγκες του κάθε ασθενή.

Οι κλινικές αποφάσεις για την αποτελεσματικότερη θεραπεία  πρέπει να βασίζονται στις διαθέσιμες επιστημονικές αποδείξεις. Η θεμελιώδης αρχή για τη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία  πρέπει να προέρχεται από μια σειρά έγκυρων και αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται ως Τεκμηριωμένη Πρακτική (evidence-based practice). Κάθε θεραπευτής πρέπει να είναι  επιστημονικά καταρτισμένος ,τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτική κλινική εμπειρία,  ώστε να γνωρίζει, να επιλέγει  και να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των αποδεικτικών στοιχείων για την  κλινική αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση των ασθενών / πελατών.